Burmakissan Ystävät ry

Marraskuussa 1988 kolme burmakissan ystävää kokoontui tarkoituksenaan perustaa burmille oma yhdistys. Nimekseen yhdistys sai tietenkin Burmakissan Ystävät r.y., josta käytetään myös lyhennettä BKY. Yhdistys on tarkoitettu kaikille burmankissoista kiinnostuneille yhteiseksi yhdistykseksi, jonka kautta voimme jakaa ja saada tietoa tästä upeasta rodustamme. Burmakissan Ystävät haluaa myös kaikin tavoin edistää burman kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä.

Vuonna 1994 katsottiin tarpeelliseksi perustaa yhdistyksen alaisuuteen Jalostustoimikunta. Sen tarkoituksena on edistää burmien terveyttä, standardin mukaista ulkonäköä ja hyvää luonnetta, sekä kerätä tietoa burmien perimästä. Lisäksi Jalostustoimikunta neuvoo ja opastaa kasvattajia kasvatustyössä.

Ensimmäinen Burmaposti ilmestyi keväällä 1990. Sen jälkeen se on ilmestynyt säännöllisesti kolme kertaa vuodessa. Alusta pitäen se on ollut jäsenistön oma lehti ja sen ilmestymistä odotetaan. Yhdistys myös ylläpitää internetsivuja, pentuvälitystä ja listaa siitokseen vapaista uroksista. Kissanäyttelyissä yhdistys palkitsee burmia ja pitää yllä burmapöytää, josta saa tietoa burmasta, myynnissä olevista pennuista ja voi ostaa erilaisia kissatavaroita yhdistyksen hyväksi.

BKY:n tavoitat sähköpostitse osoitteesta Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .
Yhdistyksemme säännöt

Nykyinen hallitus:

Puheenjohtaja | Julia Järvinen
Paikkakunta: TURENKI | Email:

Puh. +358 (0)50 514 2250

Varapuheenjohtaja | Pirjo Syväsalo
Paikkakunta: KOKKOLA | Email:

Puh. +358 (0)50 490 7364

Sihteeri | Jenna Lammi
Paikkakunta: ESPOO | Email:

Puh. +358 (0)40 502 8024

Jäsenrekisteriasiat: bky.jasenet@gmail.com

Rahastonhoitaja | Raija Alonen
Paikkakunta: HÄMEENLINNA | Email:

Puh. +358 (0)50 407 8863

Jäsen | Jonna Pyykölä
Paikkakunta: JYVÄSKYLÄ | Email:

Puh. +358 (0)40 763 5686

Jäsen | Tuija Alonen
Paikkakunta: HÄMEENLINNA | Email:

Puh. +358 (0)40 557 6278

Jäsen | Emilia Viholainen
Paikkakunta: TURKU | Email:

Puh. +358 (0)44 373 7183

Jäsen | Marina Forstén
Paikkakunta: HELSINKI | Email:

Puh. +358 (0)50 599 1565

Jäsen | Helmi Oranko
Paikkakunta: LUUMÄKI | Email:

Puh. +358 (0)44 025 5551

Jäsen | Anne Laukka
Paikkakunta: VAASA | Email:

Puh. +358 (0)40 532 2364

Pentuvälittäjä | Johanna Lähdekorpi
Paikkakunta: HÄMEENLINNA | Email:

Puh. +358 (0)40 753 6136

Burmaposti | Merja Karjalainen
Paikkakunta: | Email:

Materiaalit lehteen sähköpostitse osoitteeseen:

burmaposti (at) gmail.com

tai postitse:

Merja Karjalainen
Kaarnintie 14
36220 Kangasala

TAITTAJA:

Saga Järvinen
HÄMEENLINNA

Burmapöytä | BKY:n hallitus
Paikkakunta: | Email:
Terveystoimikunta | Tiina Räsänen
Paikkakunta: | Email:

Burmakissan Ystävät ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Burmakissan Ystävät ry ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä BKY.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja seurata burmien kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa harjoittaa neuvonta-, tiedotus- ja alaansa liittyvää voittoa tavoittelematonta kustannustoimintaa, järjestää kissanäyttelyitä sekä ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä saatuaan siihen asianomaisen luvan.

Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n ja sen kautta myös Federation lnternationale Feline d'Europe (FlFe):n sääntöjä ja rotumääräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki burmista kiinnostuneet henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä. Äänioikeus on kaikilla viisitoista vuotta täyttäneillä jäsenillä. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Jäsenmaksun maksamatta jättänyt jäsen katsotaan eronneeksi, kun kaksi kuukautta on kulunut jäsenmaksulaskun eräpäivästä. Muussa tapauksessa erottamispäätös tehdään vasta sitten, kun asianomaiselle jäsenelle on ensin kirjallisella varoituksella asiasta huomautettu ilman, että tästä olisi ollut apua. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen varsinaisille jäsenille, perhejäsenille ja kannattajajäsenille.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus voi kutsua avukseen toimikuntia ja toimihenkilöitä, tarvittaessa jäsenistön ulkopuoleltakin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä, joista toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse, postitse tai yhdistyksen jäsenlehden yhteydessä toimitetulla kutsulla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 1) kokouksen avaus
 • 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • 6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • 7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • 1) kokouksen avaus
 • 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • 6) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut jäsenet
 • 7) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 • 8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat burmien hyväksi koituvaan tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Toiminta

Burmapöytä

Näyttelyissä
Burmapöytä on BKY:n esittelypöytä, joka kiertää kotimaisissa näyttelyissä burmankissan ystävien voimin. Pöydästä löytyy burmaesitteitä, kissanleluja, pehmopesiä ja muuta mukavaa.

Myytäviä tuotteita saamme lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja lisäksi yhdistyksen jäsenet järjestävät talkoita ympäri Suomen. Talkoissa valmistetaan muun muassa leluhiiriä, huiskuja ja nukkumapesiä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan talkoisiin, tiedotamme niistä tällä sivulla. Voit olla myös suoraan yhteydessä BKY:n hallitukseen, joka tietää missä seuraavia talkoita vietetään.

Mikäli olet innostunut järjestämään itse talkoita, ole myös tässä tapauksessa yhteydessä BKY:n hallitukseen, joka kertoo mitä tuotteita sillä hetkellä pöydässä tarvittaisiin. Sovithan mahdollisista materiaalihankinnoista hallituksen kanssa etukäteen. 

Tarvitsemme myyjiä jokaisessa näyttelyssä, jossa burmapöytä on esillä. Myyjäksi voi ilmoittautua suoraan burmapöytävastaavalle. Jokaiseen näyttelyyn tulemme luomaan vuorolistan, että kuorma jakautuisi tasan osallistujien kesken. Mikäli ilmoittaudut myyjäksi, mutta et pääsekään paikalle, muistathan ilmoittaa siitä myös yhteyshenkilölle.

Facebookissa
Burmapöydän tuotteita saat tilattua myös suoraan kotiisi! Tilattavat tuotteet löydät Facebook-kansiosta. Tilauksen voit tehdä sähköpostise osoitteeseen burmakalenteri@gmail.com. Kommentoithan myös kuviin varauksesi. Maksuohjeet toimitetaan tilauksen tehneille, ja tuotteet postitetaan maksukuittia vastaan.

Talkoot
Seuraavien talkoiden ajankohtaa ei ole päätetty.

Burmapöydän vastuuhenkilöt tavoitat osoitteesta burmapoyta@burmat.net.

Mikäli ostat burmapöydästä tuotteita ja maksat ne yhdistyksen tilille (FI81 8000 1901 6509 38), käytäthän maksaessasi viitettä 6017.
 

Burmaposti

Burmaposti on Burmakissan Ystävät ry:n julkaisema jäsenlehti, joka ilmestyy vuosittain kolmena numerona. Lehdestä löytyy monenlaisia burmajuttuja, niin näyttelykissoista kuin kotiburmistakin. Burmaposti pyrkii myös edistämään kasvatustoimintaa julkaisemalla ajankohtaisia rotumme terveyteen liittyviä artikkeleita.

Lehteen tulevan aineiston täytyy olla perillä ilmoitettuun aineistopäivään mennessä. 

Artikkelit ja kuvat voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen burmaposti@gmail.com.

Sähköisessä muodossa lähetettyjen tekstien toivotaan olevan rtf- tai doc-muodossa, kuvien JPEG-muodossa, 300 DPIn tarkkuudella (tällöin sivun levyisen kuvan leveys on noin 1500 pikseliä). Tarvittaessa muukin käy, toimitus auttaa mielellään.

Burmapostin mediakortti 2023 (PDF) 

Terveystoimikunta

Burmakissan Ystävät ry:n terveystoimikuntaan kuuluvat Tiina Räsänen, Sanna Hietala, Päivi Salmi, Pirjo Syväsalo, Jenni Virta ja Johanna Lähdekorpi.

Terveystoimikunnan tavoitteena on ylläpitää burmien kasvatuksen tavoiteohjelmaa. Burmien terveysasioista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimikuntaan!

Lisätietoja terveystoimikunnan toiminnasta saa Tiina Räsäseltä, tiina.rasanen@burmat.info.
 

Jäsentapahtumat

BKY:n jäsenille pyritään järjestämään vuosittain jäsentapahtuma, jossa pääsee tapaamaan muita yhdistyksen jäseniä kissamaisen tekemisen ja yhdessäolon merkissä. Voit ehdottaa tapahtumalle aikaa, paikkaa ja sisältöä!

Erikoisnäyttelyt

Erikoisnäyttelyitä pyritään järjestämään juhlavuosina.
 

Haluatko mukaan yhdistyksen toimintaan?

Mikäli burmien asiat kiinnostavat, voit lähteä mukaan BKY:n toimintaan haluamallasi tavalla! Voit olla yhteydessä BKY:n hallitukseen tai yllä mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Liity jäseneksi Burmakissan Ystäviin!

Voit liittyä burmamaiseen joukkoomme täyttämällä alla olevan lomakkeen ja maksamalla jäsenmaksun. Samalla lomakkeella voit myös ilmoittaa muuttuneista osoitetiedoistasi. Yhdistyksen jäsenenä sitoudut toimimaan yhdistysten sääntöjen mukaisesti.
Burmakissan Ystävien tilinumero on FI 8180 0019 0165 0938

Viitteet:

- Uudet jäsenet: 6444
- Vanhoilla jäsenillä on omat, henkilökohtaiset viitenumerot. Tarkista viitenumerosi   jäsenrekisterinhoitajalta.
- Kasvattajan maksama lahjajäsen: 6004
- Kannattajajäsen: 6020
- Tarvittaessa voit myös käyttää yleisviitettä 14300, tällöin on kuitenkin tärkeää ilmoittaa   rahastonhoitajalle, mitä maksu koskee.

Jäsenmaksut:

- Varsinainen jäsen, 17 euroa.
- Perhejäsen, 3,50 euroa (ei omaa lehteä)
- Kasvattajan mainoslisä, 5 euroa (mainos Kasvattajat-sivulle, pentulistaa hyödyntääkseen kasvattajalla   tulee olla mainoslisä maksettuna).
- Kasvattajan maksama lahjajäsen, 10 euroa. Ilmoita lahjajäsenen yhteystiedot jäsenrekisterinhoitajalle ao.   viestitoiminnon avulla tai sähköpostitse. Kasvattajan pennunostajalle maksama lahjajäsenyys on   tarkoitettu vain uusille BKY:n jäsenille, eli lahjajäsenyyttä ei voi antaa sellaiselle henkilölle, joka on ollut jo   edellisenä vuonna BKY:n jäsen.
- Kannattajajäsen, 35 euroa.
Nimi
Sähköposti
Otsikko
Osoite
Puhelinnumero

Viesti jäsenrekisterin hoitajalle:

Varmistus: Mikä on paras kissarotu?